Ordinær generalforsamling afholdt den 16. marts 2022.

Referat bliver indlæst her, så snart det er muligt.


Ordinær generalforsamling torsdag d. 21. februar 2019

Du kan læse referatet og formandens beretning her.

Referat

Formandens beretning for 2018


Ordinær generalforsamling onsdag d. 20. februar 2018

Du kan læse referatet og formandens beretning her.

 Referat

Formandens beretning for 2017Ordinær generalforsamling onsdag d. 22. februar 2017

Du kan læse referatet og formandens beretning her. 

Referat

Formandens beretning for 2016


Ordinær generalforsamling onsdag d. 13. april 2016


Til stede er den samlede bestyrelse samt nogle af foreningens medlemmer, i alt 34 deltagere (33 medlemmer og 1 ikke medlem).

Dagsorden


Generalforsamlingen afholdes i henhold til foreningens vedtægter. 


2016 er et særligt år for foreningen da foreningen fejer 40 års jubilæum. Foreningens

samling udstilles ved jubilæet, hvorfor udloddede kunstværker først kan afhentes lørdag d. 23. april.


1.Valg af dirigent – bestyrelsen indstiller Kirsten Tang-Holbek.

Kirsten konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt hht. d.  16. marts pr. mail og 29. marts – annonce i den lokale avis.


2.Valg af referent – Smadar Markussen


3.Formandens beretning – er vedlagt referatet og er ligeledes på foreningens hjemmeside. Bernts beretning om det nye borgerhus ligger ligeledes på foreningens hjemmeside.

-Kommentarer til beretningen?

I forbindelse med samarbejdet med Føllegaard Alive, Hanne laver lidt reklame for et par arrangementer som Føllegaard Alive arrangerer. Der er allerede solgt en del billetter.


-Kirsten spørger om evt. forslag til medlems udflugt.


-Flemming: Udstilling af de samlede værker af foreningen er en fantastisk idé, så alle kan få mulighed for at se værkerne. Der burde arrangeres en medlemsudflugt, da de forrige var meget interessante.

Vedr. den nye plan: det vil være ærgerligt hvis Føllegaard nedlægges / ofres på bekostning af den nye bygning, da kunstforeningen ikke skal ”opsluges” i en stor hal. Bernt har kommenteret at foreningen vil have beholdt Føllegaard netop af samme grund. Så der arbejdes på det. Inger kommenterer ligeledes at det er én af to onder. Der er både fordele og ulemper ved det nye hal. Jan bakker op om Bernts bemærkning, da foreningen sammen med Føllegaard Alive arbejder tæt sammen med Cowi.

-Laila roser foreningen for afholdte udstillinger i 2015 og foreningens prioritering af jubilæet.

-Kirsten roser det flotte fremmøde ved generalforsamlingen.   

-Formandens beretning er godkendt.


4.Køb af billeder / kunstværker – kan betales kontant på generalforsamlingen. Flere værker er solgt i løbet af året.


Solgte værker 2016:


Nr. 175: Helle Duus Weiss "Et par på kassen"

Nr. 201: Jens Christian Gjerløff, "Rusticana"

Nr. 205: Rikke Fjalland "Siddende kvinde"

nr. 225: Lasse Birk, keramikfad


5.Regnskab ved kassereren, herunder værdifastsættelse af foreningens samling. Regnskabet vedlægges referatet. Kirsten oplyser at Føllegaard Alive (og ikke kunstforeningen) havde caféen i år til julemarkedet.

Regnskabet godkendes. 

Værdifastsættelse af foreningens samling : 195.977,13 kr.

Foreningen ejer 75 værker.


6.Fastsættelse af kontingent for 2017. Bestyrelsen indstiller til uændret kontingent. Ingen sagde bestyrelsen imod. 


7.Indkomne forslag fra medlemmer – bedes være formanden i hænde senest d. 30. marts 2016.Der er ikke kommet nogen forslag.


8.Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 suppleant for 1 år.

Afgående: Bernt Salzwedell (modtager genvalg) – valgt

Annette Stacey (modtager genvalg) – valgt

Pia Gilvad Nielsen (suppleant – modtager genvalg) – valgt


9.Valg af revisorer

Afgående:Gerda Lauridsen (modtager genvalg) - valgt.


10.Udlån af foreningens samling

a.Inger remser regler for udlån op.

b.Værkerne kan afhentes lørdag d. 23. april.


11.Eventuelt

Inger takker Kirsten med buket og et gavekort, og resten af jubilæumsudvalget for deres indsats i jubilæumsudvalget.

Mads takkes for kontakt med tidligere formænd og arbejdet med at klargøre Føllegaard til jubilæet. 

Pia og Lene repræsenterede bestyrelsen i jubilæumsudvalget. Tak for deres indsats. 

Kirsten oplyser om jubilæums-dagene. Jubilæumsskriftet er delt ud til alle medlemmer.

Medlemsmiddagen: Man kan stadig lige nå at melde sig til. 30 indtil videre er meldt til.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Referat af Generalforsamling i Skævinge Kunstforening 19.2.2015 på Føllegård


Jf. Dagsorden


Ad. 1   Kirsten Tang-Holbek valgt til ordstyrer.


Ad. 2   Pia Madsen valgt til referent.


Ad. 3   Beretning ved formand Inger Larsen. (Beretning vedhæftet) bl.a. omhandlende       aktiviteter i det forgangne år. Beretningen er godkendt.

            Foreningen har pt. 58 medlemmer,- heraf 32 medlemmer til stede.


Ad. 4   Der er solgt følgende værker fra foreningens samling:

            Papegøjer af

   

Ad. 6  Ingen indkomne forslag.


Ad. 7  Der stemmes individuelt ved håndsoprækning. Ændringer i vedtægter er:

           - § 3: "bilagskontrollører" afløses af "revisorer".

           - § 4: Antallet af bestyrelsesmedlemmer ændres fra 6 til 5.

           - "Udenfor" ændres til "uden for".

           - Revisorer vælges for 2 år med én det ene år og én det andet år.

           - 2 suppleanter vælges for 2 år ad gangen skiftevis.


Ad. 8  Valgt til bestyrelsen for 2 år blev

            - Smadar Markussen

            - Ib Mathiesen

            Valgt af suppleanter blev

            - Lene Kure Larsen for 2 år

            - Pia Dilvad Nielsen for 1 år


Ad. 9   Valgt til revisorer blev

            - Gerda Lauridsen for 1 år (valgt i 2014)

            - Kirsten Tang-Holbek for 2 år


Ad.10  Udlån af foreningens samling efter nummerprincippet. Alle værker udlånt


Ad.11  Forslag til Jubilæumsudstilling i 2016.

            Et udvalg blev nedsat bestående af

            - Gerda Lauridsen

            - Lene Kure og

            - Kirsten Tang-Holbek.

           Hvis man har gode ideer eller vil være med i udvalget kan man sende en mail til Kirsten på ktho@mail.dk.


           Forslag om at medlemmerne stemmer på, hvilket billede foreningen skal købe, når vi har egne udstillinger.

          Udlodning af 2 værker fra foreningens beholdning.


Referent:

Pia Madsen


Ordinær generalforsamling torsdag 28. februar 2013


Generalforsamlingen blev holdt i hovedhuset Føllegård med deltagelse af 35 medlemmer.


Bestyrelsen havde opsat borde og dækket op. Kirsten bød velkommen til nuværende som nye medlemmer.


1.Valg af dirigent: Flemming Lassen.

Flemming oplyste, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og i henhold til vedtægterne.


2.Valg af referent: Pia Madsen


3.Formandens beretning.

Beretningen er vedlagt referatet.

Foreningens nyanskaffede billeder er ophængt til beundring for alle.

Vi har i indeværende år indkøbt 12 kunstværker til en værdi af Kr. 24.585,-.

Foreningen har pt. 82 medlemmer. Det er en tilgang på 11 medlemmer i forhold til 2012.

Beretningen blev godkendt.

Da Kirsten ikke ønskede genvalg fik hun tildelt et af foreningens værker og Inger holdt en tale.


4.Køb af billeder: Der er solgt 1 billede Nr. 195 Malling Beck: Grå og sorte fugle II.


5.Regnskab ved kassereren, herunder værdifastsættelse af foreningens samling og fastsættelse af kontingent for 2013:

Regnskabet er kontrolleret af 2 bilagskontrollører, og blev gennemgået af Vibeke Bagge. Regnskabet blev godkendt.


Kontingent er uændret Kr. 150,- i 2014.


Samlingens værdi iflg. regnskabet er kr. 172.590,- og værdifastsættelsen forbliver uændret.


6.Indkomne forslag:

Ingen forslag modtaget.


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer:

3 bestyrelsesmedlemmer er på valg.

Afgående:     Kirsten Tang-Holbek – ønsker ikke genvalg.

                       Dan Mobro – ønsker ikke genvalg.

                       Inger Larsen – genvalgt for 2 år.

Nyvalgt:         Vibeke Bagge – valgt for 2 år.

                       Birgit Vestergaard – valgt for 2 år.


8. Valg af bilagskontrollører:

Hanne Dyrvang valgt for 2 år.

Kirsten Tang-Holbek valgt for 1 år.


9.Udlån af foreningens samling.

Aftenens højdepunkt foregik som sædvanlig ved lodtrækning, og i god og hyggelig stemning. Alle værker var samlet på 1. sal.


10.Eventuelt:

Kirsten holdt tale for Dan, som var gået hjem gr. sygdom.  Dan fik senere en afskedsgave.


Bestyrelsen havde udvalgt følgende værker til udlodning:

Nr. 26 Morten Winther linoliumstryk ”Sorg”.

Nr. 27 Gunnar Hossy træsnit ”Portræt af en bonde”.

Nr. 37 M. Lüders Hansen litografi ”Fru Rasmussen med hånd under kind”.

Nr. 204 Bente Carstensen skrotfigur ”Pelsælling”.


Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede den officielle del af generalforsamlingen.


020313/Pia Madsen.

Efterfølgende har bestyrelsens konstitueret sig som følger:

Formand:      Inger Larsen.

Sekretær:      Pia Madsen.

Kasserer:       Vibeke Bagge.

Best.medl.:    Bent Andersen.

Best.medl.:    Gerda Lauridsen.

Best.medl.:    Birgit Vestergaard.