Skævinge Kunstforening

 

Vedtægter for

 

SKÆVINGE KUNSTFORENING

 

§ 1

Foreningens navn er Skævinge Kunstforening. Den er stiftet i 1976 og henhørende i Hillerød Kommune. Foreningens adresse er formandens.

§ 2

Det er foreningens formål at udbrede interessen for kunst ved udlån af foreningens samling til medlemmerne, arrangere ekskursioner til kunstudstillinger, samt arrangere udstillinger af kunst og kunsthåndværk.

§ 3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned og vil blive varslet 14 dage forud på de sociale medier og på foreningens hjemmeside, samt ved fremsendelse af dagsorden til hvert enkelt medlem via elektronisk post. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

•Valg af dirigent

•Valg af referent

•Formandens beretning

•Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

•Fastsættelse af kontingent

•Behandling af indkomne forslag

•Valg til bestyrelse og revisorer

•Udlån af foreningens samling

•Eventuelt.

§ 4

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan vælge at have en kasserer uden for sin midte. Kassereren skal være medlem af foreningen. Foreningen tegnes af formand og kasserer, som kan disponere hver for sig.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, idet 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg det ene år, mens de øvrige 2 medlemmer er på valg det næste.

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år ad gangen skiftevis.

På generalforsamlingen vælges ud over bestyrelsen 2 revisorer, der ligeledes vælges for 2 år ad gangen og er på valg skiftevis.

§ 5

Kontingentet for det kommende år fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales senest på generalforsamlingen.

§ 6

Medlemmer kan deltage i bestyrelsesmøder med taleret. Bestyrelsen kan på disse møder frit vælge at nedsætte arbejdsudvalg til forekommende opgaver. Dog skal mindst et af medlemmerne i sådanne udvalg være medlem af bestyrelsen.

§ 7

Disponible midler bruges til indkøb af kunst. Købet skal være godkendt af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer. Foreningens samling udloddes til lån for et år blandt medlemmerne, og udlodning foregår på den ordinære generalforsamling. Et medlem, som er forhindret i at deltage i lodtrækningen, kan deltage via skriftlig fuldmagt. Lånte værker skal afleveres på generalforsamlingen eller til et medlem af bestyrelsen. Erstatningsansvar for beskadigede eller bortkomne værker påhviler medlemmet. Foreningens værker kan erhverves til seneste generalforsamlings værdifastsættelse efter min. 1 års udlån. Medlemmerne har forkøbsret til det/de værker, de har haft lånt det forgangne år. Købte værker betales senest på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan tage beslutning om bortlodning af værker. Samlingens værdi medtages i foreningens formue til seneste generalforsamlings værdifastsættelse.

§ 8

Ændringer i lovene og ophævelse af foreningen kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst en fjerdedel af medlemmerne er til stede, og to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen eller ophævelsen. Er der ikke mødt en fjerdedel af medlemmerne, indkaldes inden en måned til ekstraordinær generalforsamling, og ændringen eller ophævelsen kan her vedtages med almindeligt flertal uanset de fremmødtes antal. Ekstraordinær generalforsamling kan i øvrigt indkaldes, når en fjerdedel af medlemmerne ønsker det, eller af formanden.

§ 9

I tilfælde af foreningens ophævelse sælges foreningens kunstsamling på en auktion blandt foreningens medlemmer. Minimumspris er seneste generalforsamlings værdifastsættelsespris minus 10 %. Overskydende værker samt foreningens likvide midler fordeles til institutioner inden for hjemkommunen. Fordelingen foretages af den siddende bestyrelse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling den 20. februar 2018.

 

(Denne udgave er lagt på hjemmesiden den 25-02-2018 af Smadar Markussen)